Asunto- ja kiinteistökaupat

Asunto- ja kiinteistökaupat

Asunto- ja kiinteistökaupat voivat olla monelle toimijalle tärkeimpiä omistukseen liittyviä omaisuushankintoja, oli kyse sitten sijoituksesta tai omaan asu-miseen liittyvä hankinta. On tärkeätä osata soveltaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä käytäntöön ja tuntea alan problematiikkaa sekä kyetä arvioimaan kaupan kohteen oikeudellisia riskejä. Me tarjoamme myös yksityishenkilöille asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvää neuvontaa, laadimme tarvittavat asiakirjat, arvioimme asiantuntijalausuntoja sekä niihin liittyviä vastuukysymyksiä, arvioimme välittäjän vastuukysymyksiä.

Avustamme viranomaislupien selvittämisessä ja rakennus- ja toimenpidelupien hankkimisessa sekä myös yhtiöjärjestyksen muutoksista, kuten esimerkiksi tarvittavista käyttötarkoituksen muutoksista. Luonnollisesti avustamme neuvotteluissa ja asiamiehinä erityisesti mahdollisissa riita-asioissa, oikeudenkäynteineen ja/tai sovitteluineen. Tarjoamme myös asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistö-osakeyhtiöiden hallituksille hallinnollisia asiantuntijapalveluja, kuten hallituksen tai yhtiökokouksen puheenjohtajana toimimista.

Palvelumme:

  • Riita-asioiden hoitaminen ja toimiminen asiamiehenä tuomioistuimissa
  • Kauppakirjojen laadinta, kommentointi ja tarkistaminen
  • Kaupan kohteen oikeudellisten riskien selvittäminen ja arviointi
  • Välittäjän vastuukysymykset
  • Asunto-osakeyhtiön ja kaupan osapuolten väliset suhteet
  • Yhtiöjärjestyksiin liittyvät kysymykset, kuten käyttötarkoituksen muutos
  • Kuntotarkastajan ja muiden asiantuntijoiden raporttien arviointi ja vastuukysymykset
  • Viranomaisluvat, rakennus- ja toimenpideluvat.
Säätiöoikeus

Säätiöoikeus

Avustamme mm. säätiön perustamismahdollisuuksien kartoittamisessa, säätiön toiminnan ja sen eri toimielinten toimivaltuuksien sekä mahdollisten sääntöuudistustarpeiden selvittämisessä ja toteutuksessa – erityisesti uuden vuonna 2005 voimaantulleen  Säätiölain valossa.

Asianajaja Ulrika Larpesilla on kokemusta säätiöiden hallituksessa ja asiamiehenä toimimisesta. Avustamme säätiöitä erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja toimimme tarvittaessa säätiön lainopillisena asiantuntijana eri tilanteissa.

Työoikeus

Työoikeus

Avustamme asiakkaitamme niin työsuhteen aloituksessa, päättymisessä kuin työsuhteen keston aikana ilmenevissä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa. Hyvin tehdyt sopimukset, oikein hoidetut neuvottelutilanteet ja asiantuntevasti suoritetut toimenpiteet ovat yrityksen kannalta parasta työoikeudellisten riskien hallintaa.

Avustamme yritysten organisaatiomuutoksissa, kannustinjärjestelmien rakentamisessa ja yritysjärjestelyihin liittyvissä työoikeudellisissa kysymyksissä sekä YT-velvoiteasioihin liittyvissä tilanteissa. Laadimme myös toimitusjohtaja– ja muut johtajasopimukset.

Omat erityiskysymyksensä muodostavat työmarkkinoiden tuntemus ja eri toiminta-aloilla solmitut sopimukset ja avustaminen niiden käytännön soveltamisessa ja jalkauttamisessa työyhteisöön.

Riskienhallinnollisesta näkökulmasta arvioituna pyrimme ensisijaisesti auttamaan asiakkaitamme välttämään työsuhdeasioihin liittyvät riidat jo etukäteen tai sopimaan riidat ilman oikeudenkäyntiä. Jos oikeudenkäynniltä ei voida välttyä, hoidamme jutun ammattitaitoisesti loppuun saakka eri oikeusasteissa.

Suosittelemme, että ainakin työsuhteen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä yritykset kääntyisivät lakimiehen puoleen, sillä näissä asioissa erehtyminen johtaa yleensä huomattavan suuriin korvauksiin.

 

Riitojen ratkaisu, sovintomenettelyt

Riitojen ratkaisu, sovintomenettelyt

Riidanratkaisussa pyrkimyksenämme on asiakkaan liiketoiminnan kannalta järkevimmän ratkaisun löytäminen. Useimmiten tulee kyseeseen ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun pyrkiminen. Optimaalisen lopputuloksen saavuttaminen edellyttää peräänantamatonta asiakkaan edun ajamista, sekä huolellista perehtymistä asiakkaan tapauksen erityispiirteisiin ja tosiseikkoihin.

Riitojen ratkaisukeinoja ovat oikeudenkäynnit tuomioistuimissa ja vaihtoehtoiset keinot, kuten välimiesmenettely ja erityinen sovintomenettely.

Oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa

Kokemuksesta tiedämme, että riitajuttuja ei voiteta pelkällä juridiikan substanssiosaamisella. Substanssin lisäksi on hallittava riidanratkaisumenettelyn kulkua koskevat prosessisäännöt, vedottava oikeisiin asioihin oikeassa vaiheessa ja esitettävä päämiehensä argumentit oikeudelle selkeästi ja hyvin jäsennettynä.

Asianajajan on tehtävä jo toimeksiannon alkaessa perusteellinen selvitystyö, tunnistettava jutun lopputuloksen kannalta merkitykselliset oikeusongelmat, arvioitava päämiehen mahdollisuutta voittaa juttu, valittava taktiikka ja selvitettävä päämiehelle prosessiin liittyvät riskit.

Välimiesmenettely

Tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa käsiteltävät oikeudelliset riidat eroavat menettelytavoiltaan toisistaan. Välimiesoikeus koostuu yleensä kyseessä olevan oikeudenalan erityisasiantuntijoista. Välimieskäsittelystä sovitaan yleensä aina etukäteen osapuolten keskinäisissä kaupallisissa sopimuksissa.

Osapuolilla on mahdollisuus itse nimetä välimiesoikeuden jäsenet tai antaa se tehtävä esimerkiksi keskuskauppakamarin välityslautakunnalle. Välimiesoikeuden asiaratkaisuun ei voi hakea muutosta. Se on siten lopullinen ja heti täytäntöönpantavissa. Vaikka välimiesmenettelystä on säädetty laissa, siinä noudatetaan usein osapuolten välimiesoikeuden kanssa sopimia menettelytapoja.

Sovintomenettely

Riitojen ratkaisussa on aina ennen asian oikeuteen viemistä huolellisesti selvitettävä edellytykset, joskus päämiehen kannalta jopa välttämätön tarve, kompromisseja sisältävälle sovintoratkaisulle. Riitojen sopiminen on mahdollista vielä oikeudenkäynnin aikanakin ja avustamme asiakkaitamme sen arvioimisessa, onko järkevää hyväksyä vastapuolen tekemä sovintotarjous tai tehdä itse sovintotarjous asian sopimiseksi.

Pyrkimystä riidan sovinnolliseen ratkaisemiseen tukee mahdollisuus käyttää ulkopuolista puolueetonta sovitteluasiantuntijaa sekä sovittelu yleisessä tuomioistuimessa.

Vakuutusoikeus

Vakuutusoikeus

 Vakuutusoikeus

Yritysten vakuutukset, vahinkovakuutukset, meri- ja omaisuusvakuutukset ja kuljetusvakuutukset sekä näihin liittyvät kysymykset tarveselvityksineen ja mahdollisine vahinkokäsittelyineen ovat myös Ulrikan osaamista.

Yrityksillä on usein, osana riskienhallinnollista toimintamalliaan, tavanomaisten omaisuus- ja vastuuvakuutusten lisäksi myös muita vakuutuksia, kuten esimerkiksi keskeytysvakuutus. Vakuutussopimukseen perustuvat riitakysymykset edellyttävät erityisosaamista ja vakuutuslajista riippuen, voidaan asiaa käsitellä käräjäoikeudessa, vakuutusoikeudessa, merivahingonlaskijan toimesta tai ulkomaisessa alioikeudessa tai muussa ulkomaisessa foorumissa.

 

Meri- ja kuljetusoikeus

Meri- ja kuljetusoikeus

Asianajaja Ulrika Larpeksella on kahdenkymmen vuoden kokemus erilaisiin merenkulkuun, kuljetuksiin, kuljetusvakuutuksiin ja kansainväliseen kauppaan liittyvistä asioista.

Olemme apunasi kaikissa meri-, kuljetus- ja logistiikka-alan oikeudellisissa kysymyksissä. Meillä on kokemusta myös merivahingoissa, vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa mukaan lukien lasti- ja muut kuljetusvahingot sekä päämiehen edun valvominen haverin selvityksessä ja meriselityksessä.

Meillä on kokemusta myös  alusten hankkimiseen, rahoitukseen ja toimituksiin liittyvistä toimeksiannoista, joissa pääomaintressit voivat olla hyvinkin suuret.

 

Yritys- ja sopimusoikeus

Yritys- ja sopimusoikeus

Palvelemme asiakkaitamme monenlaisissa sopimusasioissa – sekä yksittäisiä sopimuksia koskevissa kysymyksissä että suurten yritysjärjestelyjen ja transaktioiden yhteydessä. Sen lisäksi, että laadimme itse sopimuksen, autamme tietenkin myös tulkintakysymyksissä, soveltamista koskevissa asioissa ja neuvottelujen yhteydessä.

Meillä on erityisesti kokemusta jakelu- ja agenttisopimuksista, toimitussopimuksista, urakkasopimuksista, yhteistyösopimuksista, lisenssisopimuksista, työsopimuksista, laina- ja panttaussopimuksista, yhteisyrityssopimuksista, osakassopimuksista jne.

Palvelemme asiakkaitamme yhteistyökumppanimme kanssa kaikissa yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, jotka voivat liittyä esimerkiksi yrityksen perustamiseen, yhtiömuodon vaihtamiseen, vastuukysymyksiin, pääoman hankintaan, kannusteohjelmiin, sulautumisiin ja jakautumisiin, selvitystilaan ja konkurssiin sekä yhtiökokousten järjestämiseen ja johtamiseen.

Tarjoamme kaikenlaisia yrityskauppoihin liittyviä juridisia palveluja: annamme muun muassa neuvontaa yritysjärjestely ja yrityskauppojen suunnittelun yhteydessä, hoidamme oikeudellisen due diligence ‑tarkastuksen, avustamme neuvotteluissa, laadimme asiakirjoja ja käsittelemme lupakysymyksiä (mm. kilpailuviranomaiset ja lupien siirrot yrityskaupoissa).

Nämä sivut on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja eikä niitä tule pitää neuvoina. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tai niillä olevien artikkelien tietojen nojalla.