Avtalsrätt

Avtalet är den viktigaste formen för uppkomsten av civilrättsliga förpliktelser och relevant inom de flesta rättsområden. Att uppgöra ett avtalsrättsligt dokument förutsätter en klar uppfattning om vad kunden behöver och en förståelse för den bransch där kunden verkar samt en stark, kommunikativ förståelse. Ifall man inte har avtalat om tillräckligt klara avtalsvillkor, kan slutresultatet vid en tvist vara mycket oförväntad. Således bör man förbereda sig omsorgsfullt till avtalsförhandlingar. Vi assisterar våra kunder inom alla möjliga avtalsfrågor både då det gäller enskilda avtal som i samband med större projekt. Problemställningar kan också uppstå vid tolkning av avtal, tillämpning av avtal och i samband med förhandlingar.

Kompetensområdet omfattar alla centrala affärsjuridiska avtalsrättsliga områden. Vi har speciell erfarenhet av köp- och försäljningsavtal, fartygsbefraktningsavtal, transportavtal, aktieägaravtal, arbetsavtal, distributions- och agentavtal, leveransavtal, tillverkningsavtal, entreprenadavtal, samarbetsavtal, licensavtal, låne- och pantsättningsavtal, joint venture avtal, hyresavtal, köpeavtal gällande såväl fast som lös egendom m.m.

Bolagsrätt

Allmän bolagsrätt är en av grundpelarna för all affärsverksamhet och advokatbyrån biträder sina kunder i alla bolagsrättsliga frågor som tex. etablering, ändring av bolagsform, ansvarsfrågor samt due diligence, försäljning och inköp, transaktioner. Ledande och arrangerande av bolagsstämmor.

Sjö- och transporträtt

Vi biträder i alla slag av sjö- och transporträttsliga frågor, inklusive konsultation vid fartygsanskaffning- och försäljning samt konfliktlösning. Advokat Ulrika Larpes har i över två decennier jobbat med frågor inom sjöfart och de ansvars- och ersättningsfrågor som aktualiseras vid haverier, transporter, befraktningsavtal och marinförsäkringar samt både i nationella och internationella rättegångar- och skiljemannaförfaranden.

Haveri- och lastskadehantering samt transport- och marinförsäkringar utgör sina specifika verksamhetsområden inom sjörätten.

Skadeståndsrätt

Då avtalet inte följs, då avtalsrättsliga förpliktelser inte uppfylls, avtalsbrott anses ske eller då skada uppstår utanför ett avtalsförhållande, blir de skadeståndsrättsliga bestämmelserna aktuella. Bedömning av ansvarsgrunder, ersättningsbelopp, orsakssamband m.m. är ofta förekommande frågor när vi bistår våra klienter vid förhandlingar och vid tvist. 

Arbetsrätt

Arbetsrättsliga frågor hör till vardagen för de flesta av våra kunder och vi erbjuder konsultation i allt från uppgörandet av enskilda arbetsavtal, förhandlingar, bedömning av situation och arbetsrättsliga tvister till biträde vid samarbetsförhandlingar. Vi erbjuder våra kunder heltäckande konsultation i alla arbetsrättsliga frågor, inklusive riskbedömning.

Lösning av tvist och konflikthantering

Målsättningen är att hitta den bästa lösningen på alla tvistsituationer. En stor del av uppkomna konflikter kan snabbast och förmånligast lösas utan en process genom förhandlingar eller medling. Ibland är det dock så, att en rättsprocess är den enda utvägen.

Tvister löses genom rättsprocess i allmän domstol eller i specialdomstol samt i alternativa forum. Som alternativa forum finns skiljemannaförfarande och förmedlingsförfarande.

Rättegång i allmän domstol

Byrån sköter processer i alla rättsinstanser.

Förmedlingsförfarande

Vid konfliktlösning, dvs vid lösning av tvister, bör man innan en eventuell rättsprocess och rättegång noggrant utreda möjligheterna för en kompromisslösning, alltid i åtanke huvudmannens bästa. En förlikning är möjlig även under rättegångsprocessens gång och vi assisterar i bedömningen huruvida det är ändamålsenligt och/eller förnuftigt att acceptera motpartens förslag till förlikning eller att själv presentera ett förslag till förlikning. Genom en förlikning kan man uppnå en ett sådant praktiskt slutresultat som betjänar de oense parterna som en domstol inte kunde förplikta parterna till.

Allmänt kan konstateras, att kostnaderna vid en förlikning blir lägre än de som uppkommer i domstols- eller skiljemannaförfarande och med hjälp av förlikning kan man säkra och bevara viktiga personliga- och affärsmässiga förbindelser.

Sakkunnigmedlare

Det finns även möjlighet till användning av utomstående och opartisk så kallad sakkunnigmedlare. En advokat (medlem i Finlands Advokatsamfund) kan fungera som medlare i privat- och juridiska personers tvister där förlikning är tillåten. Med dessa avses tvister i vilka man inte behöver en domstols avgörande och med målet att uppnå en förlikning i ärendet. Vid denna typ av förlikningsförfarande bistår den opartiske medlaren parterna i att finna en förlikningslösning i tvisten. Medlaren är dock ingen domare och kan inte meddela föreskrifter eller avgöranden som är bindande för parterna. Det hör inte heller till medlarens uppgifter att ge parterna – eller deras eventuella juridiska ombud – juridiska råd.

Advokat Ulrika Larpes har genomgått Advokatförbundets medlingsutbildning.

Också vid användandet av en utomstående medlare blir kostnaderna vid en förlikning lägre än de som uppkommer i domstols- eller skiljemannaförfarande och som sagt, med hjälp av förlikning kan man säkra och bevara viktiga personliga- och affärsmässiga förbindelser.

Familje- och arvsrätt

En enskild person behöver ofta juridisk expertis när det gäller arvs- och familjeförmögenhetsrättsliga frågor. Och ifall ett företag ingår i förmögenheten är det synnerligen viktigt att planera och bereda sig på förhand. Advokatbyrån har även kompetens att biträda klienterna i frågor som kan uppstå till exempel i samband med en äktenskapsskillnad såsom vid avvittring.

Genom skatteplanering, äktenskapsförord, gåvor och testamenten kan förmögenheten förvaltas på ett ändamålsenligt sätt. Advokatbyrån biträder klienter i anslutning till förmögenhetsförvaltning och andra familjerättsliga ärenden, såsom bouppteckningar, testamenten och arvskiften. Också boutrednings- och skiftesmannauppdrag i dödsbon.

Eventuella rättegångar hanteras med erfarenhet och expertis.