Riitojen ratkaisu ja sovintomenettelyt

Asianajotoimisto Ulrika Larpes Consulting Oy hallitsee yritysten riitojen ratkaisun ja sovintomenettelyt. Pyrimme kannaltasi parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, ja usein järkevintä on löytää sovinnollinen ratkaisu. Riitojen muita ratkaisukeinoja ovat oikeudenkäynnit tuomioistuimissa ja vaihtoehtoiset keinot, kuten välimiesmenettely ja erityinen sovintomenettely.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Yhteystiedot

Sovinnon löytäminen

Riidanratkaisussa pyrkimyksenämme on asiakkaan liiketoiminnan kannalta järkevimmän ratkaisun löytäminen. Useimmiten parasta on pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Optimaalisen lopputuloksen saavuttaminen edellyttää peräänantamatonta asiakkaan edun ajamista sekä huolellista perehtymistä asiakkaan tapauksen erityispiirteisiin ja tosiseikkoihin.

Oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa

Kokemuksesta tiedämme, että riitajuttuja ei voiteta pelkällä juridiikan substanssiosaamisella. Substanssin lisäksi on hallittava riidanratkaisumenettelyn kulkua koskevat prosessisäännöt, vedottava oikeisiin asioihin oikeassa vaiheessa ja esitettävä päämiehen argumentit oikeudelle selkeästi ja hyvin jäsennettyinä.

 

Asianajajan on tehtävä jo toimeksiannon alkaessa perusteellinen selvitystyö, tunnistettava jutun lopputuloksen kannalta merkitykselliset oikeusongelmat ja arvioitava päämiehen mahdollisuutta voittaa juttu. Lisäksi on asianajajan valittava taktiikka ja selvitettävä päämiehelle prosessiin liittyvät riskit.

Ota yhteyttä!

Välimiesmenettely

Tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa käsiteltävät oikeudelliset riidat eroavat menettelytavoiltaan toisistaan. Välimiesoikeus koostuu yleensä kyseessä olevan oikeudenalan erityisasiantuntijoista. Välimieskäsittelystä sovitaan yleensä aina etukäteen osapuolten keskinäisissä kaupallisissa sopimuksissa.

 

Osapuolilla on mahdollisuus nimetä itse välimiesoikeuden jäsenet tai antaa tehtävä esimerkiksi keskuskauppakamarin välityslautakunnalle. Välimiesoikeuden asiaratkaisuun ei voi hakea muutosta. Se on siten lopullinen ja heti täytäntöönpantavissa. Vaikka välimiesmenettelystä on säädetty laissa, siinä noudatetaan usein osapuolten välimiesoikeuden kanssa sopimia menettelytapoja.

Erityinen sovintomenettely

Ennen riidan viemistä oikeuteen on selvitettävä aina huolellisesti edellytykset sovintoratkaisuun. Riitojen sopiminen on mahdollista vielä oikeudenkäynnin aikanakin, ja avustamme asiakkaitamme sen arvioimisessa, onko järkevää hyväksyä vastapuolen tekemä sovintotarjous tai tehdä itse sovintotarjous asian sopimiseksi.

 

Pyrkimystä riidan sovinnolliseen ratkaisemiseen tukee mahdollisuus käyttää ulkopuolista puolueetonta sovitteluasiantuntijaa sekä sovittelu yleisessä tuomioistuimessa.