Lösning av tvist och konflikthantering

Målsättningen är att hitta den bästa lösningen på alla tvistsituationer. En stor del av uppkomna konflikter kan snabbast och förmånligast lösas utan en process genom förhandlingar eller medling. Ibland är det dock så, att en rättsprocess är den enda utvägen.

Tvister löses genom rättsprocess i allmän domstol eller i specialdomstol samt i alternativa forum. Som alternativa forum finns skiljemannaförfarande och förmedlingsförfarande.

 

 

Kontaktuppgifter

Rättegång i allmän domstol

Byrån sköter processer i alla rättsinstanser.

Förmedlingsförfarande

Vid konfliktlösning, dvs vid lösning av tvister, bör man innan en eventuell rättsprocess och rättegång noggrant utreda möjligheterna för en kompromisslösning, alltid i åtanke huvudmannens bästa. En förlikning är möjlig även under rättegångsprocessens gång och vi assisterar i bedömningen huruvida det är ändamålsenligt och/eller förnuftigt att acceptera motpartens förslag till förlikning eller att själv presentera ett förslag till förlikning. Genom en förlikning kan man uppnå en ett sådant praktiskt slutresultat som betjänar de oense parterna som en domstol inte kunde förplikta parterna till.

Allmänt kan konstateras, att kostnaderna vid en förlikning blir lägre än de som uppkommer i domstols- eller skiljemannaförfarande och med hjälp av förlikning kan man säkra och bevara viktiga personliga- och affärsmässiga förbindelser.

Kontakta oss!

Sakkunnigmedlare

Det finns även möjlighet till användning av utomstående och opartisk så kallad sakkunnigmedlare. En advokat (medlem i Finlands Advokatsamfund) kan fungera som medlare i privat- och juridiska personers tvister där förlikning är tillåten. Med dessa avses tvister i vilka man inte behöver en domstols avgörande och med målet att uppnå en förlikning i ärendet. Vid denna typ av förlikningsförfarande bistår den opartiske medlaren parterna i att finna en förlikningslösning i tvisten. Medlaren är dock ingen domare och kan inte meddela föreskrifter eller avgöranden som är bindande för parterna. Det hör inte heller till medlarens uppgifter att ge parterna – eller deras eventuella juridiska ombud – juridiska råd.

Advokat Ulrika Larpes har genomgått Advokatförbundets medlingsutbildning. Också vid användandet av en utomstående medlare blir kostnaderna vid en förlikning lägre än de som uppkommer i domstols- eller skiljemannaförfarande och som sagt, med hjälp av förlikning kan man säkra och bevara viktiga personliga- och affärsmässiga förbindelser.