Avtalsrätt

Avtalet är den viktigaste formen för uppkomsten av civilrättsliga förpliktelser och relevant inom de flesta rättsområden. Att uppgöra ett avtalsrättsligt dokument förutsätter en klar uppfattning om vad kunden behöver och en förståelse för den bransch där kunden verkar samt en stark, kommunikativ förståelse. Ifall man inte har avtalat om tillräckligt klara avtalsvillkor, kan slutresultatet vid en tvist vara mycket oförväntad. Således bör man förbereda sig omsorgsfullt till avtalsförhandlingar. Vi assisterar våra kunder inom alla möjliga avtalsfrågor både då det gäller enskilda avtal som i samband med större projekt. Problemställningar kan också uppstå vid tolkning av avtal, tillämpning av avtal och i samband med förhandlingar.

Kontaktuppgifter

Kompetensområdet 

Kompetensområdet omfattar alla centrala affärsjuridiska avtalsrättsliga områden. Vi har speciell erfarenhet av köp- och försäljningsavtal, fartygsbefraktningsavtal, transportavtal, aktieägaravtal, arbetsavtal, distributions- och agentavtal, franchiseavtal, leveransavtal, tillverkningsavtal, entreprenadavtal, samarbetsavtal, licensavtal, låne- och pantsättningsavtal, joint venture avtal, hyresavtal, köpeavtal gällande såväl fast som lös egendom m.m.

Familje- och arvsrätt

En enskild person behöver ofta juridisk expertis när det gäller arvs- och familjeförmögenhetsrättsliga frågor. Och ifall ett företag ingår i förmögenheten är det synnerligen viktigt att planera och bereda sig på förhand. Advokatbyrån har även kompetens att biträda klienterna i frågor som kan uppstå till exempel i samband med en äktenskapsskillnad såsom vid avvittring.

Genom skatteplanering, äktenskapsförord, gåvor och testamenten kan förmögenheten förvaltas på ett ändamålsenligt sätt. Advokatbyrån biträder klienter i anslutning till förmögenhetsförvaltning och andra familjerättsliga ärenden, såsom bouppteckningar, testamenten och arvskiften. Också boutrednings- och skiftesmannauppdrag i dödsbon.

Eventuella rättegångar hanteras med erfarenhet och expertis.